REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.nevpax.pl

Data publikacji regulaminu: 22.02.2022 r.
Data wejścia w życie ostatniej zmiany: 22.2.2022 r. (w zw. z nowelizacją Kodeksu cywilnego i Prawa
konsumentów).
Sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego www.nevpax realizuje :
Nevpax Maciej Rajek siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709), przy ul. gen. Hallera 18B/1 posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 641 231 17 35(Sprzedawca).

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00: w piątki od 9 do 14

 1. pod adresem e-mail: nevpax3@gmail.com
  b. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie
  www.nevpax.pl
  c. pod numerem telefonu: +48 533555939,
  d. pod adresem Sprzedawcy: ul. gen. Hallera 18B/1, 41-709 Ruda Śląska

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających
ze Sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane
wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

Począwszy od 01.01.2021 r., uprawnienia przysługujące konsumentowi, do odstąpienia od umowy bez
podania przyczyny, rękojmi oraz ochrony przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi
przysługują również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

W związku z powyższym, gdy w ramach niniejszego regulaminu mowa jest o uprawnieniach
konsumenta, w szczególności uprawnieniach do odstąpienia od umowy opisanych w § 10, począwszy
od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również jednoosobowego przedsiębiorcy spełniającego
powyższe kryteria, chyba że omawiane uprawnienia nie zostały wprost w treści regulaminu wyłączone,
a powszechnie obowiązujące przepisy dozwalają ich modyfikację.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest
Sprzedawca. Szczegółowe informacje o procesie przetwarzania danych osobowych są dostępne
w Polityce Prywatności i plików cookies zamieszczonej na stronie internetowej www.nevpax.pl

§ 1. Definicje

 1. Dzień roboczy – jeden dzień, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
 2. Kupujący – Użytkownik który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży
  ze Sprzedawcą;
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży
  niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
  internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
  Produktów do elektronicznego koszyka oraz wybór z dostępnych sposobów płatności i
  dostawy;
 5. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
  przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcji w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy,
  w którym gromadzone i archiwizowane są dane podane przez Użytkownika oraz informacje
  o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 6. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
  Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub wiadomości SMS, która
  umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od
  Sprzedawcy cyklicznych informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie
  Internetowym.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, stanowiąca element
  zaproszenia do składania ofert przez Kupujących, a następnie będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 9. Sklep internetowy/Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny dla Użytkowników pod
  adresem internetowym: https://nevpax.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może
  uzyskać informacje o Produktach i dokonać ich zakupu.
 10. Sprzedawca – Nevpax Maciej Rajek z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-709, ul. gen. Hallera 18B/1, posługujący się numerem identyfikacji
  podatkowej (NIP): 6412311735, którego magazyn oraz punkt odbioru osobistego
  Zamówień znajduje się przy ul. gen. Hallera 18B/1, 41-709 Ruda Śląska.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość
  między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego z chwilą
  potwierdzenia realizacji i kompletowania Zamówienia przez Sprzedawcę w wiadomości email.
 12. Usługa elektroniczna – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na
  rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Użytkownik – (1) osoba fizyczna; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
  nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  korzystająca z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę.
  14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 287 ze zm.).
  15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia,
  poprzez jego Konto lub bez zakładania Konta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
  Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży,
  zawierające listę Produktów, które Kupujący zamierza kupić.

§ 2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz korzystania z Usług elektronicznych

 1. Z pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi
  Elektroniczne, w szczególności takie jak: Konto Użytkownika, Formularz Zamówienia, Formularz
  Kontaktu, Poleć Znajomemu oraz Newsletter.
  2. Usługi są świadczone nieodpłatnie, a do korzystania z nich oraz do korzystania ze Sklepu
  internetowego, przeglądania asortymentu i składania Zamówień na Produkty niezbędne jest
  spełnienie minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do poczty elektronicznej;
  c. zainstalowana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 28.0 lub wyższej lub
  Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 12.17 lub wyższej, Google
  Chrome w wersji 32.0. lub wyższej, Safari w wersji 1.1 lub wyższej,
  d. minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa lub innego urządzenia
  przenośnego: 1024 x 768 pikseli.
  3. Do poprawnego funkcjonowania Sklepu zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji
  przeglądarek.
  4. Do poprawnego funkcjonowania Sklepu zalecane jest włączenie w przeglądarce internetowej
  Cookies oraz Javascript.
  5. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny
  z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
  autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
  6. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Brak
  zachowania odpowiedniej reprezentacji Kupującego nie zwalnia osoby składającej Zamówienie
  z obowiązku zapłaty, w braku potwierdzenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji
  Zamówienia uważa się, że osoba składająca Zamówienie działała w imieniu własnym.
  7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub
  wulgarnym, w tym w szczególności w komentarzach dostępnych w ramach Sklepu
  internetowego. W razie zachowań, które Sprzedawca uzna za sprzeczne z powyższymi zasadami
  Sprzedawca jest uprawniony do moderowania treści komentarzy, usuwania treści wpisywanych
  przez Użytkowników lub do usunięcia Konta Użytkownika.
  8. Wśród treści udostępnianych za pośrednictwem Strony mogą znajdować się utwory chronione
  prawem autorskimi na rzecz Sprzedawcy, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają
  inne podmioty, rozpowszechniane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów,
  w tym umów licencyjnych. Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania
  praw własności intelektualnej. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich
  prezentowanych w ramach Strony internetowej treści wyłącznie w zakresie dozwolonego
  użytku, o którym mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie,
  wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści
  do celów komercyjnych jest zabronione, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Poprzez
  korzystanie z utworów Użytkownicy nie nabywają do nich żadnych praw, w tym m.in. nie
  uzyskują licencji.

§ 2.a Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może założyć Konto Użytkownika przed przystąpieniem do wybrania Produktów
  będących przedmiotem Zamówienia lub po ich wybraniu, w trakcie składania zamówienia.
  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta
  Użytkownika na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w chwili założenia ww. konta przez
  Użytkownika. Usługa umożliwiająca Użytkownikowi założenie i korzystanie z Konta jest
  świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

  2. Celem założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest w pierwszej kolejności wskazać, czy
  zakłada Konto dla firmy czy dla osoby prywatnej, a następnie uzupełnić następujące dane
  Użytkownika służące do rozliczeń:
  a. imię i nazwisko (lub nazwę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
  osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz imię i nazwisko
  osoby reprezentującej – jeśli dotyczy);
  b. adres zamieszkania/siedziby;
  c. adres e-mail;
  d. numer NIP – jeśli dotyczy,
  e. numer telefonu;
  f. login Użytkownika (loginem automatycznie jest adres e-mail, możliwa jest zmiana)
  g. hasło (min. 4 znaki).

 2. Użytkownik może również wskazać adres do dostawy inny, niż adres do faktury.
  5. Warunkiem założenia Konta Użytkownik jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu
  oraz Polityki Prywatności.
  6. Po kliknięciu w „Zarejestruj Konto” tworzy się Konto Użytkownika z dostępem do następujących
  zakładek: Zamówienia, Dane Osobowe, Produkty, Zwroty Towarów i Dział Reklamacji (RMA).
  Użytkownik otrzymuje w chwili rejestracji e-maila z potwierdzeniem utworzenia Konta. Dla
  Użytkowników niebędących Konsumentami możliwe jest otrzymanie dostępu do zakładki:
  Dostępne środki, w ramach której przydzielany jest Kupującym kredyt kupiecki na warunkach
  określonych w § 6 Regulaminu.
  7. Pierwsze i następne logowanie odbywa się przy użyciu adresu e-mail (loginu) oraz hasła
  podanych podczas zakładania Konta. Hasło logowania do Konta może być w każdej chwili
  zmienione przez Użytkownika w zakładce „Moje dane”, „Konfiguracja konta”.
  8. Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez
  ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres e-mail Sprzedawcy żądania usunięcia konta Kupującego wraz ze wskazaniem adresu
  poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. W celu
  przyspieszenia weryfikacji Użytkownika żądanie usunięcia Konta powinno nastąpić z adresu email podanego przez Użytkownika podczas rejestracji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
  żądania dodatkowych informacji weryfikujących osobę składającą żądania usunięcia Konta.
  . Użytkownicy posiadający Konto mogą korzystać z usługi Zapamiętaj koszyk, w ramach której
  Sprzedawca zapisuje Produkty dodane do koszyka w celu późniejszego dokończenia
  Zamówienia przez Użytkownika oraz usługi Lista obserwowanych, w ramach której Użytkownik
  może szybko odnaleźć w Sklepie interesujące go, ulubione produkty i sprawdzić ich cenę lub
  dostępność.
  11. Sprzedawca oświadcza, że nigdy nie wysyła próśb o przysłanie e-mailem hasła do Konta
  Użytkownika. W sytuacji, gdy Użytkownik nie pamięta loginu lub hasła możliwe jest zalogowanie
  się do Konta przy użyciu jednorazowych danych przesłanych na adres e-mail podany przy
  rejestracji.

§ 2.b Formularz Zamówienia

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego
  pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. W tym celu należy
  kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu
  Internetowego.
  2. Po dodaniu wszystkich Produktów do Koszyka złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu
  przez Kupującego następujących kroków:
  a. podaniu danych osobowych Kupującego, w tym danych do faktury i danych do dostawy,
  jeśli się różnią, w tym: imienia i nazwiska/nazwę firmy, adresu (ulica, numer
  domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adresu poczty elektronicznej,
  numeru telefonu kontaktowego – dla zalogowanych Użytkowników dane te są zaciągane
  automatycznie z Konta Użytkownika (KROK 1 – KOSZYK),
  b. wyborze sposobu dostawy i płatności (KROK 2 – DOSTAWA I PŁATNOŚĆ);
  c. wpisaniu ewentualnych uwag do zamówienia, w tym kroku można jeszcze zmienić adres
  dostawy i adres odbiorcy, a także formę dostawy (KROK 3 – UWAGI DO ZAMÓWIENIA);
  d. obowiązkowym zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści postanowień Regulaminu
  i Polityki Prywatności oraz kliknięciu pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”– do tego
  momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (KROK 4 –
  ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA).
  3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter
  jednorazowy, ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub rezygnacji z jego składania.

§ 2.c Formularz Kontaktu

 1. Korzystanie z usługi służy nawiązaniu kontaktu z Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza
  Kontaktu „, dostępnego pod każdym Produktem w Sklepie internetowym.
  2. Nawiązanie kontaktu jest możliwe po wypełnieniu Formularza Kontaktu poprzez wskazanie:
  adresu e-mail oraz treści wiadomości oraz złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody
  na przetwarzanie danych osobowych do celu kontaktu marketingowego oraz kliknięciu
  „Wyślij”.
  3. Skorzystanie z Formularza Kontaktu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika
  na przetwarzanie jego danych osobowych wskazanych w formularzu w celu uzyskania
  odpowiedzi od Sprzedawcy. Podanie danych (adresu e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne
  do skorzystania z Formularza Kontaktu.
  4. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktu jest świadczona nieodpłatnie dla wszystkich
  Użytkowników, niezależnie od posiadania Konta Użytkownika, usługa jest świadczona przez czas
  nieokreślony, a także jest jednorazowa w tym sensie, że służy zainicjowaniu kontaktu
  z Sprzedawcą, który następnie będzie kontynuowany bezpośrednio za pomocą poczty
  elektronicznej między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym
  Regulaminem.
  2. Ceny podawane przez Sprzedającego na Stronie Internetowej wyrażone są w polskiej walucie
  i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dla niektórych produktów podawane są również
  informacyjnie ceny netto, co jest jednak wyraźnie zaznaczone. Ceny Produktów nie zawierają
  kosztu dostawy, który określony jest w zakładce dostępnej na stronie Sklepu Koszt wysyłki.
  3. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie
  do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje za pośrednictwem
  Sklepu internetowego poprzez złożenie Zamówienia przez Kupującego, następnie przyjęcie
  go do realizacji i kompletowania przez Sprzedawcę i zawiadomienie o tym Kupującego
  w wiadomości e-mail.
  5. Kupujący może składać Zamówienia jako zalogowany Użytkownik lub bez zakładania Konta, jako
  niezalogowany Użytkownik. Jeśli Użytkownik posiada Konto powinien się zalogować.
  6. Kupujący składa Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia, w sposób szczegółowo opisany
  w § 2b Regulaminu, tj. poprzez dodanie do elektronicznego koszyka interesujących go
  Produktów oraz uzupełnienie wszystkich wymaganych danych w Formularzu Zamówienia,
  a następnie obowiązkowym zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści postanowień
  Regulaminu i Polityki Prywatności oraz kliknięciu przez Kupującego pola „Zamówienie
  z obowiązkiem zapłaty”, które finalizuje proces składania Zamówienia.
  7. W trakcie składania Zamówienia Kupujący jest informowany przez Sprzedawcę na bieżąco
  o sposobach dostawy i zapłaty za zamawiane Produkty. Następnie, Kupującemu udostępniane
  jest na Stronie internetowej podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on
  informowany o wszystkich zamówionych Produktach, które zostały przez niego wybrane, cenie
  za Produkty, a także wybranym przez Kupującego sposobie zapłaty za Produkty oraz terminie,
  sposobie i koszcie dostawy.
  8. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia Sprzedawca potwierdza otrzymanie
  Zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu na podany w trakcie składania Zamówienia adres
  e-mail Potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, które zawiera informacje o numerze, przedmiocie
  i sposobie realizacji Zamówienia. Ta wiadomość potwierdza otrzymanie przez Sprzedawcę
  oferty zawarcia umowy sprzedaży od Kupującego i nie stanowi potwierdzenia zawarcia umowy.
  9. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Produktów w Sklepie internetowym. Zamówienia
  kompletowane są z aktualnych stanów magazynowych. Jeśli w trakcie kompletacji zamówienia
  okaże się, że część spośród Produktów zamówionych przez Kupującego będzie niedostępna,
  Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową lub telefoniczną, w celu uzgodnienia
  dalszych opcji związanych z zakupem. Kupujący będzie mógł wybrać jedną z opcji: rezygnacja z
  Zamówienia, wymianę niedostępnego Produktu na inny aktualnie dostępny lub przesłanie
  niepełnego Zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona wyboru jednej
  z przedstawionych przez Sprzedawcę opcji wskazanych powyżej w ciągu 12 godzin od chwili
  poinformowania o niedostępności danego Produktu, przyjmuje się, że zrezygnował
  z Zamówienia, a Sprzedawca anuluje Zamówienie. Jeżeli wszystkie Produkty zamówione przez
  Kupującego będą niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli Kupujący dokonał
  płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu, z góry na konto, a następnie
  zrezygnował z niego, z przyczyn i na warunkach opisanych powyżej, Sprzedawca zwróci
  Kupującemu otrzymaną od niego płatność za to Zamówienie. Jeśli Kupujący dokonał płatności
  elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu z góry na konto, a następnie wyraził zgodę na
  przesłanie Zamówienia niepełnego, cena zostanie przez Sprzedawcę skorygowana do ceny
  dostępnych Produktów oraz odpowiadającej im ceny dostawy. Potwierdzenia ustaleń
  w przedmiocie zmiany Zmówienia z Kupującym oraz anulowanie Zamówienia są przesyłane
  wiadomością e-mail. W przypadku konieczności zwrotu ceny za niedostępny Produkt
  Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
  Kupujący, chyba że ustalono inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨dla Kupującego z żadnymi
  kosztami.
  10. Sprzedawca wysyła do Kupującego wiadomość e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji
  i przystąpienia do kompletowania Zamówienia oraz o możliwości dalszego śledzenia jego
  statusu za pośrednictwem Konta Użytkownika. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie
  wszystkich istotnych elementów Zamówienia i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie
  przekazana do systemu mailowego Kupującego w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę
  sprzedaży uważa się za zawartą.Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w
  sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Kupującemu, jak
  i nie zostaje potwierdzona Cena sprzedaży. Do chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości,
  o której mowa w niniejszym punkcie Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu
  zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy,
  Kupujący może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu poprzez kliknięcie w Anuluj zamówienie
  dostępne w zakładce bieżące Zamówienia w ramach Konta Użytkownika. Informacja o
  anulowaniu zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę drogą e-mail, a płatności
  rozliczane stosownie do treści pkt. 9 powyższej.
  11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy
  Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
  internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej
  przystąpienie do realizowania i kompletowania Zamówienia.
  12. Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę o statusie realizacji Zamówienia drogą
  mailową. Ponadto informacje o aktualnym statusie zamówienia dostępne będą po zalogowaniu
  się przez Kupującego do Konta Użytkownika. Wyróżnia się następujące statusy realizacji
  zamówienia:
  a. przyjęte – Zamówienie wpłynęło do Sprzedawcy i jest wstępnie przyjęte do weryfikacji
  dostępności asortymentu w magazynie oraz oczekuje na realizację (w ramach tego
  statusu dostępna jest opcja anuluj zamówienie);
  b. realizowane – Zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę (umowa sprzedaży
  została zawarta) oraz jest kompletowane i przygotowywane do wysyłki w wybrany przez
  Kupującego sposób ewentualnie anulowane gdy przed zmianą statusu na realizowane
  Kupujący anuluje zamówienie co jest jednoznaczne z brakiem zawarcia umowy
  sprzedaży,
  c. gotowe – Zamówienie zostało skompletowane i oczekuje na odbiór osobisty, w tym celu
  należy kontaktować się ze Sprzedawcą lub oczekuje na odbiór przez przewoźnika,
  d. wysłane – Zamówienie zostało wydane osobiście Kupującemu lub przekazane
  przewoźnikowi celem doręczenia. Kupujący otrzymuje e-mail z numerem przesyłki oraz
  możliwością jej śledzenia.

§ 4. Sposoby i terminy płatności za Produkt

 1. Dostępne metody płatności za Zamówienia opisane są na Stronie Internetowej Sklepu oraz
  prezentowane są Kupującemu na każdym etapie składania Zamówienia.
  2. Kupujący może skorzystać ze sposobu płatności przed wysyłkąlub przy odbiorze.
  3. Kupujący ma do dyspozycji następujące metody płatności:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
  Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę
  Potwierdzenia wpłynięcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
  wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy
  (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu
  Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Produkty wydane
  zostaną w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  c. gotówką za pobraniem – płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku
  realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez
  Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po
  przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po
  otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu
  płatności przez Kupującego, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie
  po skompletowaniu Zamówienia).
  4. W przypadku dostawy za granicę nie ma możliwości płatności za pobraniem.
  5. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na doręczanie faktur elektronicznych na
  adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca wystawia i udostępnia faktury
  w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność
  ich treści. Dostęp do wystawionych faktur VAT jest stale zapewniony w ramach Konta
  Użytkownika,
  6. Korzystając ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania czynności dostawy towarów
  w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli sprzedawca otrzyma
  w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem banku, a z dowodów
  dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją
  rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) paragon fiskalny wystawiany jest
  jedynie Konsumentom dokonującym odbioru osobistego zamówionych Produktów.
  W pozostałym zakresie dokumentem ewidencjonującym sprzedaż jest faktura elektroniczna.

§ 5. Koszt, sposoby i terminy dostawy

 1. Dostępne sposoby dostawy, ich koszt oraz przybliżony termin opisane są na Stronie
  Internetowej Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej Kosztów wysyłki oraz prezentowane
  są Kupującemu na etapie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
  2. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  Koszty dostawy Produktu na terenie kraju i zagranicą mogą się różnić.
  3. Dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres
  wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia (adres dostawy).
  4. Dostawa Produktów do pozostałych państw Unii Europejskiej lub poza Unię Europejską możliwa
  jest tylko po uprzednim indywidualnym ustaleniu kosztów takiej wysyłki i otrzymaniu przedpłaty
  za całość Zamówienia na konto Sprzedawcy.
  5. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy Produktu:
  a. przesyłka kurierska DPD , Fedex , Poczta Polska Geis (wysyłka paletowa) lub Kurier Paleta,
  b. odbiór osobisty z magazynu w Rudzie Śląskiej, przy ul. Zabrzańskiej 38.
  6. Orientacyjny termin dostawy Produktu do Kupującego wskazany jest przy każdym Produkcie
  w Sklepie internetowym. Realizacja tego terminu zależna jest m.in. od ostatecznego wyboru
  przez Kupującego sposobu płatności oraz sprecyzowania sposobu dostawy Zamówienia.
  W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
  podany termin.
  7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w od dnia uznania rachunku
  bankowego Sprzedawcy.
  8. W trakcie składania Zamówienia, w podsumowaniu dotyczącym Dostawy i płatności wskazany
  jest przewidywany termin dostawy przedmiotu Zamówienia, nie dłuższy niż 10 dni roboczych,
  chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub
  dłuższy termin.
  9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie
  będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
  przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
  odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
  przewozu, aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  10. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie
  będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
  przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie
  Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
  odpowiedzialności przewoźnika.

§ 7. Rękojmia

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczać Produkty wolne od wad.
  2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność
  z tytułu wad fizycznych i prawnych wobec Kupujących nie będących Konsumentami, w tym
  przedsiębiorców (osób fizycznych) zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
  charakteru zawodowego.
  3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
  Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  4. W przypadku Umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
  roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
  niebezpieczeństwa na Konsumenta.
  5. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: (1) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  (2) żądać usunięcia wady, (3) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny (4) złożyć
  oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych
  niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający
  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie
  przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę
  w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może
  odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową
  rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu
  z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby
  nadmiernych kosztów.
  7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać
  wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
  niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
  proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia
  się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
  uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt
  Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, a jeżeli ze względu na rodzaj
  rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie
  utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym
  rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest
  upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
  10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.
  11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy
  na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
  12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615
  kodeksu
  cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
  żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a Ustawy o prawach
  konsumenta) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie
  dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni. W przeciwnym wypadku uważa
  się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
  13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
  upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe
  reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji
  Produktu, która została wskazana w § 7 Regulaminu) Kupujący może składać przede wszystkim
  na adres e-mail: nevpax3@ oraz na adres siedziby Sprzedawcy.
  2. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, w takiej samej formie, w jakiej została
  zgłoszona reklamacja.

§ 9. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego
  Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów pod
  adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy
  (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców
  Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy
  Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu
  do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na
  stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu
  do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora
  właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
  oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
  do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego
  systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym
  (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
  z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do
  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie
  samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
  odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  może zostać złożone na przykład: (1) pisemnie na adres siedziby Sprzedającego (2) w formie
  elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nevpax3@gmail.com
  2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy
  o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w § 12 Regulaminu. Konsument może
  skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez
  Konsumenta.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
  dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi
  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem
  dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego
  niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje
  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba
  że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego
  z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
  Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
  dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
  od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt. Do zachowania terminu wystarczy
  odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres siedziby
  Sprzedawcy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
  korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania Produktu.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony

w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego
w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym
to zdarzenie nastąpiło.
2. Wykonanie umów zawartych między Sprzedawcą a Kupującym podlega prawu
polskiemu. Wybór polskiego prawa nie może jednak skutkować pozbawieniem Konsumenta
ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy
prawa państwa Konsumenta.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem,
niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia
skuteczności umowy z Kupującym w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające
umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem
skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym
zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego
z prawem, niewykonalnego, nieważnego.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu
cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej,
w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz
do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym
w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia
na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi
Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane
wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§ 12. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wersja PDF do pobrania  nevpax.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Do: Nevpax Maciej Rajek w Rudzie Śląskiej
ul. gen. Hallera 18B/1
Adres, na który należy odesłać zamówienie:
Nevpax ul. gen. Hallera 18B/1, 41-709 Ruda Śląska

Od:
imię i nazwisko Konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………………………….
adres Konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………
adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dotyczy:
Zamówienia nr …………………………….……………….. lub faktury nr ………………………………………………………….
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących Produktów z wyżej wskazanego zamówienia / faktury :
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..
Zwrot środków proszę przesłać na rachunek bankowy o nr …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam(**), że Produkt kupiłam/em(*) w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją
działalnością gospodarczą, ale z treści zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności
gospodarczej.
……………………………………………………… …………………………………….…………
Miejsce i data podpis Konsumenta(-ów)
(*) – niepotrzebne skreślić.
(**) – Oświadczenie dotyczy wyłącznie jednoosobowych przedsiębiorców.